بارگذاری پخش کننده

سخنرانی دکتر هرمز فامیلی در دومین کنفرانس ملی مدیریت ساخت و پروژه

گزارش

لطفا به منظور گزارش رسانه وارد سایت شوید.

اضافه کردن به لیست پخش

لطفا به منظور جمع آوری ویدئو ها وارد شوید.